Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ngay sau khi sáp nhập, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý và đã thiết lập được cơ cấu tổ chức hoạt động với 15 phòng như sau: